1. Opće odredbe

1.1 Click & Trip j.d.o.o. objavom na mobilnoj aplikaciji i web stanici daje na uvid opće uvjete korištenja usluga na aplikaciji i to charter djelatnosti, iznajmljivanje plovila ili pružanje usluga smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH: jednodnevnih izleta, višednevnih izleta, izleta ronjenja, ribarskih izleta, charter i shutlle izleta na plovilima koji obvezuju sve ugovorne strane i to vlasnika koji plovilo daje u najam (u daljnjem tekstu: najmodavac) i/ili organizatora izleta (u daljnjem tekstu: organizator), Click & Trip j.d.o.o. kao putničku agenciju kao posrednika (u daljnjem tekstu: posrednik) i korisnika usluge (u daljnjem tekstu: korisnik).

1.2 Opći uvjeti sastavni su dio ugovora o posredovanju koji se zaključuje između posrednika i/ili najmodavca i/ili organizatora te posrednika i korisnika, te obvezuju posrednika i/ili najmodavca i/ili organizatora od trenutka zaključenja ugovora o posredovanju, a korisnika od potvrde rezervacije.

1.3 Opći uvjeti smatraju se relevantnim kako za međusobno uređenje ugovornih odnosa stranaka tako i u slučaju eventualnog spora između istih, te se smatra da je najmodavac i/ili organizator potpisom ugovora o posredovanju, a korisnik potvrdom rezervacije, pročitao i prihvatio iste uvjete.

2. Ugovorni odnos s najmodavcem plovila/organizatorom izleta

2.1 Posrednik i najmodavac/organizator zasnivaju ugovorni odnos zaključenjem ugovora o posredovanju kojim se najmodavac/organizator obvezuje ponuditi određeni broj plovila u svom vlasništvu sa/bez organiziranih izleta, a posrednik se obvezuje iste nuditi potencijalnim korisnicima uz pravo na naplatu posredničke naknade ukoliko najmodavca/organizatora i korisnika dovede u vezu putem svoje mobilne aplikacije clickandtrip.hr ili putem svoje web stranice.

2.2 Posrednik ima obvezu prema najmodavcu/organizatoru isključivo od dana zaključenja ugovora o posredovanju i to samo u odnosu na ona plovila koja su izričito navedena na aplikaciji i/ili web stranici.

3. Prijave

3.1 Prijave za rezervacijom plovila zaprimaju se putem mobilne aplikacije ili web stranice, a u iznimnim slučajevima i putem telefona.

3.2 Izvršene rezervacije korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za korisnika tako i za najmodavca/organizatora. Posrednik stavlja na raspolaganje korisniku odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s najmom i/ili izletom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete usluge koji su sastavni dio ovog ugovora.

3.3 Prilikom prijave rezervacije korisnik je dužan dati sve podatke i dokumente nužne za obavljanje propisane procedure.

4. Cijena najma/izleta

4.1 Informativne cijene objavljene su na mobilnoj aplikaciji i na web stranici posrednika u valuti HRK te euro, a odnose se na ponuđene izlete iz charter djelatnosti (jednodnevne I višednevne, te sedmodnevne izlete od subote do subote), te najam plovila, s time da je izlete moguće ugovoriti i u dužem i kraćem periodu.

4.2 Cijene su podložne promjenama bez prethodnih obavijesti i samo su dane kao indikacija.

4.3 Ovisno o modelu plovila za izlete, godini izgradnje i sezoni najma, cijene objavljene na web stranicama posrednika variraju od modela do modela.

4.4 Konačna cijena utvrđuje se potvrdom rezervacije za konkretan upit, te ovisi o duljini trajanja izleta i odabranom plovilu.

4.5 U cijenu nisu uključeni, kod najma plovila: sigurnosni depozit, gorivo, troškovi marina i vezova, boravišna pristojba te svi ostali troškovi koji nisu unaprijed ugovoreni.

4.6 U slučaju promjene cijena nakon potvrđene rezervacije a prije uplaćene akontacije, posrednik se obvezuje odmah po saznanju obavijestiti korisnika o izmjeni, te mu uz njegov pristanak poslati novi obračun.

4.7 U slučaju promjene cijene nakon uplaćenog dijela cijne/depozita posrednik jamči nepromjenjivost cijene utvrđene ponudom koja je izdana za izlet za koji je uplaćen depozit.

4.8 Uplata se vrši kod najma plovila:

 • 50% od ukupne cijene plaća se prilikom rezervacije.
 • 50% od ukupne cijene plaća se najkasnije 40 dana prije ugovorenog datuma početka najma plovila.
 • Za rezervacije učinjene u periodu kraćem od 60 dana prije početka najma, cijena mora biti uplaćena odjednom u punom iznosu.

Uplata se vrši kod organizacije izleta u pravilu na način:

 • 100% ukupne cijene plaća se prilikom rezervacije.
 • Uplata u dijelovima dozvoljena je samo kada je to posebno naznačeno u Ponudi određenog izleta.

4.9 Isplata novca umanjenog za proviziju se isplaćuje najmodavcu, 1. I 15. U mjesecu sa počekom od 10 dana.

4.10 Prvom uplatom dijela ili cijelog ugovorenog iznosa cijene korisnik potvrđuje da je u cijelosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojim mu se određeni izlet/plovilo nudi te da iste prihvaća. Samim činom uplate depozita smatra se da je uspostavljen pravni odnos između posrednika, najmodavca/organizatora i korisnika te posrednik od uplate pologa ostvaruje pravo na isplatu posredničke naknade u razmjernom djelu kako je to definirano Ugovorom.

4.11 Korisnik plaća posredniku cjelokupni ugovoreni iznos chartera (izleta/najma) kako je to navedeno u Ponudi na aplikaciji, dok sva ostala plaćanja (polog-depozit-kaucija, troškovi, naknade, dodatne usluge, naknada štete i dr.) korisnik i najmodavac/organizator vrše neposredno jedan drugome i trećim osobama bez sudjelovanja posrednika, osim u slučajevima kada je to izričito drugačije ugovoreno.

5. Polog (depozit) kod najma plovila

5.1 Prilikom preuzimanja plovila korisnik/najmoprimac ostavlja obavezan ugovoreni polog/depozit rezerviranjem sredstava putem kreditne kartice/novca kao garanciju da će nadoknaditi manjak goriva u spremniku, sve moguće gubitke i štetu koja bi eventualno nastala tijekom najma, uključujući i štetu koja nije pokrivena policom osiguranja.

5.2 Polog se vraća korisniku/najmoprimcu u cijelosti ukoliko se prilikom povrata plovila ne utvrdi postojanje oštećenja ili nedostataka na plovilu ili njegovoj opremi ili ukoliko nema najavljenih zahtjeva trećih osoba u odnosu na najmoprimca a koji su povezani sa najmoprimčevim korištenjem zakupljenog plovila, te ukoliko se plovilo vrati u ugovoreno vrijeme na ugovoreno mjesto, uredno i čisto, neoštećeno i s punim spremnicima goriva.

5.3 U slučaju gubitka ili oštećenja opreme, jednog ili više dijelova plovila ili samog plovila, ili manjka goriva u spremniku, najmodavac će zadržati iznos pologa koji odgovara vrijednosti popravka, nabave i/ili kupovine opreme ili pojedinog dijela plovila ili razlici u gorivu.

5.4 Depozit ovisi o kategoriji plovila i biti će u cijelosti definiran Ugovorom o najmu plovila Najmodavca s Korisnikom i Općim uvjetima Najmodavca.

6. Obveze posrednika kod charter djelatnosti

6.1 Posrednik je dužan sukladno zaključenom ugovoru s najmodavcem/organizatorom putem mobilne aplikacije i web stranice nuditi na tržištu plovila koja bi mogla biti predmetom chartera te dovesti u vezu najmodavca/organizatora i najmoprimca/korisnika radi zaključenja i realizacije usluge.

6.2 Posrednik je dužan odmah po zaključenju ugovora staviti u ponudu charter usluge i plovila za koja je ugovor zaključen, te pravovremeno i točno oglašavati podatke na način kako je to ugovoreno i uobičajeno u djelatnosti koju obavlja.

6.3 Posrednik prije i nakon zaključenja ugovora sa najmodavcem/organizatorom može tražiti da se osobi koju za to ovlasti dopusti pregled broda i fotografiranje istog za potrebe oglašavanja.

6.4 Posrednik se obvezuje potencijalne najmoprimce/korisnike upoznati sa ponudom plovila i dati im točne informacije o plovilu, cijenama, pratećim troškovima kao i sve ostale informacije sukladno pravilima struke.

6.5 Posrednik je ovlašten i dužan naplatiti od najmoprimca/korisnika cjelokupnu cijenu usluge koja uključuje i posredničku naknadu te odmah po primitku prve uplate o istom obavijestiti najmodavca/organizatora I istom proslijediti cjelokupnu razliku.

6.6 Posrednik je dužan do ukrcaja najmoprimca/korisnika biti u kontaktu sa svim ugovornim stranama radi posredovanja i pružanja svih potrebnih informacija u svezi ukrcaja, preuzimanja broda, organizacije izleta i rješavanja eventualnih drugih situacija koje se u konkretnom mogu pojaviti a od značaja su za realizaciju usluge. Nakon ukrcaja posrednik može, u slučaju potrebe, kontaktirati sa strankama radi pomoći u rješavanju eventualno nastalih poteškoća u realizaciji ugovorenog, no nema obvezu biti prisutan prilikom primopredaje broda niti rješavanja komplikacija.

6.7 Posrednik ima pravo na naplatu posredničke naknade kod organizacije izleta od trenutka uplate, i to 6.5% od uplate pologa (PDV uključen) kada je dozvoljeno plaćanje cijene u dijelovima, odnosno 13% od ukupnog iznosa uplate cijene usluge na njegov račun kod najma plovila, odnosno 16% od ukupnog iznosa cijene kod organizacije izleta. Razliku između ukupnog iznosa cijene usluge i posredničke naknade posrednik je dužan isplatiti na račun najmodavca/organizatora svakog 1. I 15. dana u mjesecu sa počekom od 10 dana, uz primitak računa od strane najmodavca/organizatora izleta.

6.8 Posrednik ima pravo na naplatu posredničke naknade kod najma plovila od trenutka uplate, i to 16% od ukupnog iznosa uplate cijene usluge na njegov račun. Razliku između ukupnog iznosa cijene usluge i posredničke naknade posrednik je dužan isplatiti na račun najmodavca/organizatora svakog 1 I 15. u mjesecu s počekom od 10 dana, od dana primitka uplate korisnika. Najmodavac izdaje Račun Posredniku na dan dogovorenih datuma isplate.

6.9 U slučaju da po uplaćenom cjelokupnom iznosu, charter usluga (izlet i/ili najam plovila) ne bude realizirana krivnjom najmodavca/organizatora (npr. neispravnost plovila, pravne zapreke za realizaciju najma, odustanka najmodavca i dr.) najmodavac/organizator je dužan osigurati zamjensko plovilo istih ili boljih karakteristika te isto najmoprimcu/korisniku putem posrednika staviti na raspolaganje u ugovorenom terminu.

7. Obveze najmodavca/organizatora

7.1 Najmodavac se obvezuje predati plovilo na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme, tehnički ispravno, u dobrom stanju, sa ugovorenom opremom, čisto i sa punim spremnicima vode i goriva te sa valjanim dokumentima potrebnim za plovidbu sukladno propisima Republike Hrvatske.

7.2 Plovilo mora biti u potpunosti spremno i sposobno za plovidbu te mora odgovarati ugovorenim uvjetima glede kvalitete i kategorije smještajnih kapaciteta i opreme.

7.3 Ukoliko najmodavac iz bilo kojeg razloga nije ispunio gore navedene uvjete (npr. plovilo nije ispravno, kvaliteta plovila ne odgovara ugovorenom, plovilo nije očišćeno, nema ugovorene opreme, spremnici vode i goriva nisu napunjeni, plovilo nema dokumenata i drugi nenavedeni ozbiljni razlozi koje su takve naravi da ne odgovaraju ugovorenim uvjetima charter usluge ili onemogućavaju njegovu realizaciju odnosno ugrožavaju sigurnost najmoprimca/korisnika i ostalih članova posade) dužan je iste otkloniti ukoliko je to moguće izvršiti u nastavno navedenim vremenskim razdobljima, te snosi odgovornost prema posredniku i najmoprimcu/korisniku za kršenje ugovornih odredbi.

7.4 Ukoliko otklanjanje nedostataka zahtjeva bilo kakvu odgodu ukrcaja, najmoprimac ima pravo po svom izboru:

 • zatražiti direktno od najmodavca da mu stavi na raspolaganje drugo odgovarajuće plovilo istih ili boljih karakteristika u okviru ugovorene cijene najma, ili
 • zahtijevati od najmodavca da do otklanjanja nedostataka snosi troškove smještaja najmoprimca/korisnika i osoba koja su navedene kao članovi posade i to u odgovarajućem objektu u mjestu ukrcaja, ili
 • potraživati povrat uplaćenog iznosa cijene od najmodavca/organizatora za onoliko dana koliko nije mogao raspolagati plovilom, a u slučaju da ništa od navedenog nije moguće izvršiti odnosno da ponuđeno zamjensko plovilo ne odgovara zahtjevima najmoprimca, najmoprimac ima pravo na povrat uplaćenog iznosa najamnine od najmodavca/organizatora umanjenog za posredničku naknadu u roku od 15 dana od dana raskida ugovora. Posrednička naknada se ne vraća već pravo na naknadu troškova iste najmoprimac/korisnik može ostvariti neposredno od najmodavca.

7.5 U svim gore navedenim slučajevima iz stavka 7.4 Posrednik ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kašnjenje, niti bilo kakvu eventualnu odgovornost za štetu korisniku/najmoprimcu. Posrednik nadalje ne vraća posredničku naknadu.

7.6 Za sva ostala potraživanja (putni troškovi, noćenja, naknada za izgubljene dane i uništeni odmor, i sl.) ukoliko nisu regulirana prethodnim stavkom najmoprimac/korisnik nema pravo na naknadu od posrednika niti od najmodavca/organizatora.

7.7 Ukoliko zbog krivnje najmodavca/organizatora najmoprimac/korisnik zatraži drugo odgovarajuće plovilo istih ili boljih karakteristika u okviru ugovorene cijene najma koje je u ponudi na mobilnoj aplikaciji, posredniku pripada pravo na naplatu posredničke provizije i za pronalazak novog plovila, u kom slučaju najmoprimac/korisnik ima pravo potraživati povrat plaćenog iznosa posredničke naknade neposredno od najmodavca čijom je krivnjom došlo do nemogućnosti realizacije najma.

7.8 U slučaju oštećenja ili nedostatka plovila ili njegove opreme nastalog uslijed prirodnog trošenja plovila, najmoprimac se obvezuje odmah o tome obavijestiti najmodavca.

7.9 Najmodavac/organizator mora odmah po dojavi otkloniti nedostatak odnosno zamijeniti opremu.

7.10 Ako najmodavac/organizator otkloni kvar u roku od 24 sata najmoprimac/korisnik nema pravo na nikakvu naknadu.

7.11 Najmoprimac/korisnik niti najmodavac/organizator ne snose nikakvu odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja najma prouzročenih višom silom (štrajkovi, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode koje se nisu mogle predvidjeti, intervencije nadležnih vlasti, terorističke akcije, rat, požar, eksplozija i sl.) ukoliko su odmah po djelovanju više sile o nastalim okolnostima pisanim putem obavijestili drugu ugovornu stranu. Obavijest se može izvršiti i putem posrednika.

7.12 Najmodavac/organizator ima obvezu tijekom trajanja charter usluge koristiti reklamne materijale na način i u količini osiguranoj i određenoj od strane Posrednika Click & Trip –a, te koristiti podaplikaciju koja mu omogućuje obavještavanje Posrednika Click & Trip-a o svim promjenama, uključujući i promjenu cijene usluge. Eventualno zahtijevanje novih reklamnih materijala tijekom trajanja ugovora, ide o trošku Najmodavca/korisnika.

8. Preuzimanje plovila

8.1 Plovila se predaju u ugovoreno vrijeme na ugovorenom mjestu.

8.2 Najmoprimcu će plovilo biti predano na korištenje neposredno od najmodavca ili njegovog predstavnika i to isključivo nakon uplate cjelokupnog iznosa najma.

8.3 Prilikom preuzimanja plovila/dolaska na plovilo na kojem se organizira izlet najmoprimac/korisnik se obvezuje predstavniku najmodavca/organizatora predati voucher kao dokaz da je uredno podmiren cjelokupni iznos cijene usluge.

8.4 Najmoprimcu će biti predano potpuno opremljeno i čisto plovilo, s punim spremnicima vode i goriva, što se očekuje i kod povrata plovila, u slučaju najma plovila.

8.5 Prilikom preuzimanja plovila za najam najmoprimac se obvezuje provjeriti stanje plovila i opreme, te utvrditi da li je stvarno stanje inventara i opreme u skladu s postojećom listom koju obje strane potom potpisuju.

8.6 Eventualni prigovori podnose se isključivo u pisanom obliku prije početka putovanja, i o istima je potrebno obavijestiti posrednika.

8.7 Eventualne prikrivene manjkavosti i nedostaci plovila i / ili opreme koji najmodavcu prilikom predaje plovila nisu mogli biti poznati, kao i nedostaci i kvarovi koji nastanu nakon predaje plovila a najmodavac ih nije mogao predvidjeti, ne daju pravo najmoprimcu tražiti umanjenje cijene najma niti ne utječu na posredničku naknadu.

8.8 Ukoliko najmoprimac bez prethodne najave ne bi preuzeo plovilo kod najma plovila u roku od 48 sati od ugovorenog vremena preuzimanja, najmodavac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor o najmu plovila uz zadržane naplaćenog iznosa najma na ime izmakle dobiti. U tom slučaju najmoprimac nema pravo potraživati odštetu, a posrednik ima pravo na naknadu.

8.9 Prije preuzimanja plovila kod najma plovila, najmodavac će zatražiti na uvid dokumentaciju iz koje je razvidno da će plovilom upravljati osoba koja je za isto osposobljena. Ukoliko osoba koja će upravljati plovilom nije sposobna pravilno upravljati plovilom prema uzusima ponašanja na moru i u svrhu sprječavanja nezgoda na moru, te nema valjanu dokumentaciju, ima pravo stornirati najam uz povrat 80% uplaćene najamnine. U slučaju sporna posrednička naknada se ne vraća.

9. Obveze najmoprimca/korisnika

9.1 Najmoprimac/korisnik se obvezuje da će on i članovi posade posjedovati valjane putne isprave te snositi troškove eventualnog gubitka i krađe dokumenata tijekom putovanja.

9.2 Ukoliko to nije učinio prilikom rezervacije plovila, najmoprimac/korisnik se obvezuje najkasnije 1 tjedan prije početka najma dostaviti posredniku listu putnika s punim imenima, adresom, datumom rođenja te vrstom i brojem važeće identifikacijske (putne) isprave.

9.3 Najmoprimac/korisnik se obvezuje da na plovilu neće boraviti osobe koje nisu navedene u popisu posade.

9.4 Ukoliko najmoprimac ima namjeru sam upravljati plovilom kod najma plovila, dužan je prilikom rezervacije dostaviti posredniku presliku službene isprave kojom dokazuje da je ovlašten upravljati plovilom i potvrdu o položenom radiofonijskom ispitu. Najmoprimac koji će sam upravljati plovilom jamči da vlada pomorskim vještinama nužnim za upravljanje plovilom na otvorenom moru te pristaje na zahtjev najmodavca demonstrirati iste.

9.5 Nakon preuzimanja plovila najmoprimac snosi sve troškove koji nisu ugovorom uključeni u cijenu, kao i sve troškove uklanjanja šteta i nedostataka koji su nastali za vrijeme najma i koji nisu rezultat prirodnog trošenja plovila.

9.6 Troškove uklanjanja manjih šteta, kvarova i nedostataka koji su nastali za vrijeme najma kao rezultat prirodnog trošenja plovila a nužni su za nastavak plovidbe, najmodavac je dužan vratiti najmoprimcu pod uvjetom da je najmoprimac prethodno postigao pismeni ili usmeni dogovor s najmodavcem glede tehničke i financijske opravdanosti popravaka koje treba poduzeti. Troškove neovlaštenih popravaka i zamjene dijelova i opreme snosi najmoprimac.

9.7 Najmoprimac je dužan, uz redovite dnevne bilješke, također voditi bilješke o oštećenjima i tijeku eventualnih popravaka u brodskom dnevniku.

9.8 Ako je oštećenje plovila uzrokovano višom silom te je zbog toga djelomično ili potpuno onemogućen daljnji najam, ili ako je krivac za oštećenja treća osoba, najmoprimac nema pravo na naknadu troškova niti posredničke naknade već samo na povrat razmjernog dijela neiskorištenog najma.

9.9 Napuštanje teritorijalnih voda Republike Hrvatske moguće je isključivo uz prethodnu pismenu suglasnost posrednika i najmodavca te uz ishodovanje svih potrebnih dozvola i dokumentacije.

9.10 Najmoprimac se obvezuje poštivati važeće zakone, običaje i druga pravila, brinuti o plovilu i pripadajućoj opremi, te poštivati pomorska pravila i etiku.

9.11 Najmoprimac je obvezan provjeriti količinu ulja u motoru svaki dan. Štete i gubici nastali uslijed nedostatka ulja u motoru u cijelosti snosi najmoprimac.

9.12 Najmoprimac se obvezuje da će redovito pratiti vremensku prognozu da ne bi doveo u opasnost sigurnost plovila i osoba te da bi izbjegao moguća zakašnjenja prilikom povratka.

9.13 Najmoprimac se obvezuje da plovilo neće davati u podnajam, niti ga ustupati na korištenje trećoj osobi, plovilo neće koristiti u komercijalne svrhe, profesionalni i noćni ribolov ili slično, da će se članovi posade (uključujući i njega) ponašati u skladu sa važećim zakonima i ostalim propisima RH, posebice poštivati propise koji uređuju ulov ribe, podvodni ribolov te da neće zadržavati na brodu bilo kakve predmete koji imaju arheološku vrijednost.

9.14 Najmoprimac je suglasan da se ugovor o najmu raskida njegovom krivnjom ukoliko bi se ustanovilo da je neki od članova posade prekršio neki od važećih propisa Republike Hrvatske u kom slučaju najmodavac može odmah preuzeti plovilo a najmoprimac nema pravo na naknadu bilo kakvih troškova, te se nadalje izričito utvrđuje da će najmodavac biti oslobođen svake odgovornosti kod nadležnih državnih tijela odnosno da svu prekršajnu i kaznenu odgovornosti snosi najmoprimac i članovi posade.

9.15 U slučaju nesreće ili oštećenja plovila ili opreme tijekom putovanja, najmoprimac se obvezuje obavijestiti najmodavca bez odgađanja pozivom na brojeve telefona koji se nalaze u dokumentaciji plovila te poduzeti sve radnje predviđene zakonom i drugim aktima za slučaj pomorske nesreće kod nadležnih tijela RH (lučka kapetanija, policija, liječnik).

9.16 Ukoliko do štete i/ili manjka dođe uslijed grube nepažnje najmoprimca ili ih isti namjerno prouzrokuje, najmoprimac je najmodavcu obvezan podmiriti sve moguće troškove i štetu koja proiziđe za najmodavca.

9.17 S obzirom na vremenske uvjete najmoprimac je dužan kod plovila koja koriste jedra pravovremeno spustiti jedra i ne dozvoliti da plovilo plovi pod opterećenjem za jedra većim od onog koje omogućava ugodno jedrenje bez pretjeranog opterećenja i napora za konope i jedra. Najmoprimac se obvezuje da neće ploviti na području koje je nedovoljno poznato s obzirom na pomorske karte kojima najmoprimac raspolaže ili da prethodno dobro ne prouči pomorske karte određenog područja ili druge relevantne materijale koji su mu na raspolaganju.

9.18 Najmoprimac se obavezuje da neće napustiti luku ili sidrište ukoliko je ili se jačina vjetra očekuje preko 30 čvorova ili ako su lučke vlasti zabranile plovidbu ili dok se ne otkloni šteta s bilo kojeg vitalnog dijela plovila kao što su motor, jedra, konopi, kaljužna pumpa, sidreno vitlo, navigacijska svjetla, kompas, sigurnosna oprema i sl. ili ako bilo koji od navedenih uređaja nije u ispravnom stanju. Najmoprimac neće napustiti luku ili sidrište bez dovoljne zalihe goriva i općenito kada su vremenski uvjeti ili stanje plovila ili njegova posada nesigurni ili dvojbeni.

9.19 Najmoprimac se obvezuje da će u slučaju nestanka plovila ili pripadajuće opreme, nemogućnosti upravljanja plovilom, u slučaju oduzimanja plovila, pljenidbe ili mjere zabrane od strane državnih tijela ili trećih osoba, odmah obavijestiti najmodavca i nadležna tijela.

9.20 Ako najmoprimac ne izvrši svoju obvezu smatra se u potpunosti odgovornim za sve posljedice koje iz toga proizlaze za najmodavca, najmoprimca i treće osobe i osobno odgovara za njih.

9.21 Ukoliko najmoprimac nije u mogućnosti uspostaviti kontakt s najmodavcem, dužan je o nastalom događaju obavijestiti posrednika koji će o istom obavijestiti najmodavca..

9.22 Dovođenje kućnih ljubimaca na plovilo dozvoljeno je isključivo uz prethodnu pismenu suglasnost najmodavca te je o takvoj namjeri najmoprimac dužan obavijestiti posrednika prije potvrde rezervacije.

10. Odgovornost najmoprimca/korisnika

10.1 Za štetu nastalu radnjama i propustom najmoprimca za koju najmodavac/organizator odgovara trećoj strani, najmoprimac je istu dužan u cijelosti nadoknaditi neposredno najmodavcu, bilo da se radi o materijalnim i / ili pravnim troškovima koji rezultiraju iz takvih radnji ili propusta.

10.2 Najmoprimac je izričito i osobno odgovoran za plovilo u slučaju njegove zapljene od strane bilo kojeg službenog tijela zbog neodgovarajućih ili ilegalnih radnji poduzetih prilikom korištenja plovila tijekom perioda najma.

10.3 Najmoprimac ne smije napustiti luku ili sidrište ukoliko ne bude uklonjena šteta ili otklonjen kvar s nekog bitnog dijela kao što su motor, jedra, konopi, kaljužna pumpa, sidrena oprema, navigacijska svjetla, kompas, sigurnosna oprema i slično, ili ukoliko neki od spomenutih dijelova ne radi pravilno, te o istom mora odmah obavijestiti najmodavca i slijediti njegove upute.

10.4 Najmoprimac neće napustiti luku ili sidrište bez dovoljno zaliha goriva i kad su vremenski uvjeti te stanje plovila ili posade općenito nesigurni ili neizvjesni.

10.5 Odgovornost najmoprimca za sve prekršaje pravila plovidbe i ostalih propisa počinjenih za vrijeme najma plovila, ne prestaje istekom najma.

10.6 U slučaju da štetni događaj, nezgoda, prekršajno ili kazneno djelo nastane radnjom ili propustom skipera, odgovornost snosi skiper i ugovorna strana koja ga je angažirala odnosno najmoprimac ili najmodavac.

11. Povrat plovila

11.1 Najmoprimac se obvezuje vratiti plovilo u ugovoreno vrijeme i na ugovoreno mjesto, s punim spremnikom vode i goriva, spremno za daljnju plovidbu odnosno u istom stanju u kakvom ga je preuzeo. Povratak na ugovoreno mjesto (marinu predviđenu za povrat plovila) u večernjim satima dan prije predaje plovila je obvezan.

11.2 Prilikom predaje plovila slijedi provjera općeg stanja plovila i opreme, te usporedba zatečenog inventara i opreme s inventarnom listom koja je sačinjena prilikom ukrcaja.

11.3 Najmodavac mora biti obaviješten ukoliko iskrcaj iz bilo kojeg razloga nije moguć na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme. Zbog sprječavanja kašnjenja najmoprimca preporuča se povratak u odredišnu luku dan prije ugovorenog termina za povratak plovila, osim ako nije drugačije navedeno u predračunu/ugovoru ili osim ako ranije nije drugačije ugovoreno.

11.4 Najmoprimac snosi sve troškove koji su najmodavcu uzrokovani prekoračenjem ugovorenog termina.

11.5 Kod prekoračenja ugovorenog termina povratka, najmoprimac jamči da će za svako zakašnjenje platiti neposredno najmodavcu:

 • do 3 sata zakašnjenja iznos dnevnog najma
 • za svako zakašnjenje preko 3 sata trostruku dnevnu zakupninu uvećanu za eventualne dodatne troškove i izmaklu dobit koja je najmodavcu nastala zbog zakašnjenja predaje plovila.
 • Zakašnjenje ne može biti opravdano lošim vremenskih prilikama osim u iznimnim slučajevima.

11.6 Kod povrata plovila u luku koja nije bila ugovorena kao odredišna luka, najmoprimac plaća neposredno najmodavcu sve troškove uključene u transfer plovila do ugovorene odredišne luke, propisanu kaznu za zakašnjenje ukoliko je do njega došlo, kao i naknadu za oštećenja koja nisu pokrivena policom osiguranja a koja su se dogodila prilikom transfera.

11.7 Najmoprimac se obvezuje najmodavcu prijaviti sve eventualne nedostatke i oštećenja. Ukoliko su oštećenja nastala na podvodnom dijelu plovila, potrebno je izvršiti detaljan pregled plovila angažiranjem ronioca ili dizalice o trošku najmoprimca.

11.8 Sve do trenutka predaje plovila u posjed najmodavca smatra se da je plovilo u najmu najmoprimca.

11.9 U slučaju da plovilo nije vraćeno sa punim spremnicima goriva, najmodavac će od iznosa pologa / kaucije, naplatiti dopunu goriva.

11.10 U slučaju nastanka bilo kakve štete na plovilu najmodavac ima pravo zadržati polog/kauciju do utvrđivanja ukupnog opsega i visine štete ali ne duže od 30 dana od dana povrata plovila.

11.11 Najkasnije do isteka navedenog roka najmodavac je dužan pisanim putem obavijestiti najmoprimca o iznosu štete, predočiti mu specifikaciju štete sa iznosima te ukoliko iznos pologa/kaucije premašuje iznos štete vratiti najmoprimcu razliku.

11.12 Ukoliko najmoprimac nije tražio odnosno dobio odobrenje posrednika i najmodavca za produljenje najma, a nije vratio plovilo na ugovoreno mjesto niti po isteku 24 sata od roka za povrat plovila, smatrati će se da je plovilo otuđeno te će se o istom obavijestiti nadležna tijela (policija i osiguratelj).

11.13 U slučaju da je plovilo vraćeno neuredno i nečisto, najmodavac će od depozita naplatiti cijenu posebnog čišćenja.

12. Produljenja razdoblja najma

12.1 U slučaju da najmoprimac iz bilo kojeg razloga želi produljiti razdoblje najma, mora najmanje 48 sati prije isteka ugovorenog najma kontaktirati posrednika i najmodavca i zatražiti pismenu suglasnost za novo vrijeme iskrcaja i odredišnu luku, jer će se u suprotnom primjenjivati odredbe o kašnjenju s povratom plovila.

12.2 U slučaju produžetka najma posrednik ima pravo na proporcionalno povećanje posredničke naknade.

13. Odgovornost najmoprimca u slučaju odgovornosti za štetu

13.1 Plovilo mora biti osigurano od odgovornosti za štetu trećim osobama te od odgovornosti treće osobe do visine vrijednosti plovila (obvezno osiguranje). Plovilo mora biti pokriveno i klasičnim kasko osiguranjem u prijavljenoj vrijednosti plovila za rizike prema polici osiguranja.

13.2 Najmoprimac, posada plovila i njihova osobna imovina nisu osigurani. Preporuka je najmoprimcu da prije početka najma osigura sve osobe koje će se nalaziti na plovilu kao i njihovu osobnu imovinu.

13.3 Sva oštećenja i / ili gubitke najmoprimac mora prijaviti najmodavcu odmah po nastanku. Kod većih havarija kao i kod sudjelovanja više plovila, potrebno je prijaviti slučaj i nadležnoj lučkoj kapetaniji, te zatražiti od njih odgovarajuće dokumente.

13.4 Štete pokrivene policom osiguranja koje nisu bile odmah prijavljene nadležnim organima odnosno osiguravatelju, te za koje ne postoji sva potrebna dokumentacija neće biti priznate u skladu s uvjetima osiguranja, a za njih u punom opsegu odgovara osobno najmoprimac.

13.5 Kod oštećenja plovila najmoprimac je dužan snositi troškove u skladu s postojećim uvjetima kasko osiguranja, samo do visine kaucije. Troškovi svih oštećenja plovila i / ili opreme izazvane grubom nepažnjom i / ili gubitkom jednog ili više dijelova opreme, snosi najmoprimac u punom iznosu.

13.6 Najmodavac i posrednik nisu odgovorni za gubitak i oštećenje imovine najmoprimca i članova posade, odložene ili čuvane na plovilu.

14. Pravo najmoprimca na otkaz najma plovila/organiziranih izleta

14.1 Ukoliko najmoprimac iz bilo kojeg razloga želi otkazati rezervirano plovilo, može, ako se unaprijed dogovori s posrednikom, pronaći novog korisnika iste rezervacije, koji je spreman preuzeti sva njegova prava i obveze u istom opsegu i pod istim uvjetima. U tom slučaju posrednik zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

14.2 Ukoliko najmoprimac nije pronašao novog korisnika, posrednik će obračunati otkazne troškove i to na slijedeći način:

 • 30% od iznosa najma u slučaju otkaza 3 mjeseca prije početka najma
 • 50% od iznosa najma u slučaju otkaza 1-3 mjeseca prije početka najma
 • 100% od iznosa najma u slučaju otkaza 1 mjesec prije početka najma

14.3 U slučaju da najmoprimac neopravdano otkaže najam nakon preuzimanja plovila, najmodavac ima pravo zadržati 100% ukupne cijene najma i teretiti najmoprimca za sve troškove (uključujući i izmaklu dobit) koji mogu nastati uslijed odustajanja.

14.4 Ukoliko do otkaza dođe uslijed više sile, odnosno objektivnih razloga na strani najmoprimca (smrt najmoprimca ili člana obitelji, ozbiljni zdravstveni razlozi, teška nezgoda i sl.) koje najmoprimac dokazuje odgovarajućom službenom ispravom, stranke su suglasne da se već uplaćeni iznos neće vratiti, već će mu posrednik i najmodavac isto plovilo ili plovilo istih karakteristika staviti na raspolaganje u prvom slobodnom terminu ili u slijedećoj sezoni. Tek ukoliko između stranaka postane nesporno da najmoprimac iz objektivnih razloga nikako ne može koristiti najam, posrednik i najmodavac će najmoprimcu odnosno u slučaju smrti njegovim zakonskim nasljednicima uz predočenje rješenja o nasljeđivanju, vratiti iznos uplaćenog najma umanjenog za posredničku naknadu.

14.5 Povrat novca vrši se odmah po utvrđenju točnog iznosa koji je najmoprimcu potrebno vratiti a najkasnije u roku od 15 dana od prihvata raskida. Isplata se vrši isključivo na račun najmoprimca a troškove isplate (bankarski troškovi) snosi najmoprimac.

14.6 Kod organiziranih izleta, najmoprimac ima pravo na otkazivanje bez naknada, u roku od 48 sati od izvršene rezervacije. Ako se otkaže rezervacija, u roku od 24 sata prije samog termina izleta, kao naknada se uzima 100% iznosa cijene. U slučaju otkaza rezervacije, osim u gore navedenim slučajevima, korisniku se vraća 90% uplaćenog iznosa.

15. Prigovori i žalbe

15.1 Postupak u svezi s prigovorom je sljedeći:

15.2 Najmoprimac dužan je na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured posrednika putem aplikacije ili e-mailom ili telefonski. Najmoprimac dužan je surađivati sa najmodavcem i posrednikom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako najmoprimac na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, najmodavac i posrednik nisu dužni uvažiti naknadni prigovor. Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, najmoprimac je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora najmodavcu e-mailom ili poštom na adresu sjedišta najmodavca. Razmatrat će se samo prigovori i žalbe zaprimljeni u pisanom obliku za vrijeme povrata plovila (check-out), supotpisani od strane predstavnika najmodavca. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, najmoprimac se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu najmoprimac se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo najmoprimca na naknadu idealne štete.

15.3 Ako je najmoprimac sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” ili najmu plovila „last minute“ (putovanje u posljednji trenutak), tada najmoprimac/korisnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Navedena putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje posrednik ne može utjecati, a najmoprimac je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga isti nema pravo prigovora prema posredniku i/ili najmodavcu.

15.4 Najmodavac i posrednik se ne mogu smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora i gužve u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo najmoprimca, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane usluge.

16. Rješavanje sporova

16.1 U slučaju nesporazuma ili spora stranke će spor nastojati riješiti mirnim putem odnosno dogovorom, a u slučaju nemogućnosti dogovora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru, uz primjenu prava Republike Hrvatske.

16.2 Opći uvjeti najma plovila stupaju na snagu danom objave na internetskim stranicama putničke agencije Click & Trip-a, sastavljeni su na hrvatskom i svim jezicima na kojima je sačinjen web site agencije, a za slučaj nejasnoća mjerodavan je tekst na hrvatskom jeziku.